Schedule Sunday, July 31, 2022

Verevi beach
Elva city stadium and sports park
Arbi lakeside and Elva central square
Tartumaa Health Sports Centre
Elva Sports Hall
Annikoru recreation park
Nike Arena Elva
 • Beach volleyball tournament U16 girls

  InfoA volleyball tournament will be held on the volleyball courts of Verevi beach, where women's teams from six different counties of Southern Estonia will participate. Additional tournament is for U 16 girls
 • Cardio tennis training

  InfoTennis training for festival guests. Maximum 8 participants in one training. Register here
 • Estonian Championship 2nd league match FC Elva II vs JK Narva Trans U21

  InfoFootball match of Estonian 2nd division
 • Cardio tennis training

  InfoTennis training for festival guests. Maximum 8 participants in one training. Register here
 • Morning yoga

  InfoAshtanga yoga will be presented in lake Arbi by Kertu Vuks. Everybody should take their own yoga mat and sports clothes.
 • Expo Area

  InfoIn the Expo area people can buy sports clothing and sport snacks and meet different sports clubs. The area is open on Saturday and Sunday
 • Paddleboard

  InfoEverybody can try paddleboard at Lake Arbi
 • Tartu 2024 discussion "Environment events organization ABC"

  InfoIn expo area in Tartu 2024 tent there is discussion about environment friendly events. Discussion is conducted by Triin Pikk and Kertu Vuks.
 • Tartu 2024 plogging sprint

  InfoGarbage collection and sorting competiton will start from Tartu 2024 tent. Participants have 15 minutes to collect as much garbage as possible. After that the garbage will be sorted all together. Best participants will get awards.
 • Chess tournament

  InfoChess tournament for everybody who is interested.
 • Hop On Board "Girls, Girls, Girls" Skate Workshop - Presented by VANS

  InfoHop On Board workshop will take place at Elva Skatepark on 31th of July at 14.00. All girls can learn the basics of skating and try their first steps with skateboard. Register here: Register here
 • BFL Elva team 12h obstacle cross

  InfoBFL team 12h obstacle cross is a unique competition in Estonia, which will be held for the first time in 2022. The race runs along a 10 km track and lasts 12 hours straight! The trail runs along bike and ski trails. In addition to the obstacles offered by the South Estonian landscape itself, there are at least 25 obstacles on the course. The start of the competition will be given at midnight on Saturday and the competition will end on Sunday morning between 10 and 12 o'clock. The team has 3+1 (reserve) members and one team member is always on the track. https://battleforlife.ee/rajad/bfl-elva-meeskondlik -obstacle cross/
 • Shooting sports week

  Traditional shooting sports week is held 22nd year in a row. Different shooting sports are introduced for people to make the sport more popular. The Baltics biggest shooting center is open all week. More information:InfoAdditional information can be found here: SIIN
 • V stage of the Eviko Rammu Series 5th stage

  InfoEstonia's strongest men and women are here to find out who is the best.
 • Estonian Championships in swinging

  Info On the lawn in front of the Elva school building, the Estonian Champions in kiikingu, i.e. swinging over the shaft, will be explained.
 • Elva Experience Run

  InfoAn exciting experience run with a length of 5km will take place on the Annikoro Männik exercise track. The trail has several natural and man-made obstacles. You have to run on terrain of varying degrees of difficulty, cross water obstacles, crawl in mud, turn over obstacles, etc. The organizers have helpers on the track. Come and 5 kilometers of experiences await you.
 • Koerteklubi Säde Cup II stage

  InfoThe 2nd stage of Koerteklubi Säde Cup will be held in Elva Nike Arena.
 • Gymnastics for elderly

  InfoAino Randver will make a training for elderly people
 • Gymnastics for young people

  Info3-8 years old boys and girls are welcome to the training made by Liis Roose.
Saturday 30.07.2022 Sunday 31.07.2022 – conference-schedule
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privaatsuspoliitika


1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja SA Elva Kultuur ja Sport (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel ning sündmuse ajal paberkandi
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Elukoha andmed riigi ja omavalitsus (Eestis) täpsusega;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 1 aastat.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil sport@elva.ee
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe kaudu.

 

Save settings
Cookies settings